中醫藥瀏覽 TCM Profile
首頁 > 中醫藥瀏覽 > 補虛藥 > 補陽藥 > 肉蓯蓉 > 肉蓯蓉

重新搜尋
藥材 Compound  
(2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)carbamic acid
2'-Acetylacteoside
2-Methyl-5-propyl nonane
3,6-Dimethyl-undecane
4,6-Dimethyl dodecane
Acteoside
beta-daucosterol,
beta-Sitosterol
beta-sitosterol
beta-sitosterol 3-O-glucoside
betaine
daucosterin
Daucosterol
daucosterol
delta 7-stigmastenol
N,N-Dimethyl glycine methyl ester
Stearic acid
Succinic acid
triacontanol
TOP
參考文獻
[1] Wu, X. M., Tu, P. F., [Studies on the chemical structure of polysaccharide CDP-4 isolated from Cistanche deserticola]. Beijing Da Xue Xue.
[2] Chen, M. H., Liu, F. S., Xu, J. P., [Chemical constituents of Cistanche deserticola Y.C.Ma]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 1993, 18, 424-426, 447.
[3] Jian Yin, Ligong Guo, Modern Study of Chinese Drugs, Clinical Applications(7), Xueyuan Press, Beijing, 1993 (in Chinese).
[4] Yubin Ji (Chief Editor), Pharmacological Action, Application of Available Composition of Traditional Chinese Medicine, Heilongjiang Science and Technology Press, Heiiongjiang, 1995 (in Chinese).
[5] Gaoxiong Rao, Handong Sun, Zhongwen Lin, Ruoying Hu, APS, 1991, 26(1), 30-36.
[6] Junshan Yang, Yalun Su, Yulan Wang, APS, 1993, 28(3), 197-201.
[7] Dean Guo, Zhenggao Zhang, Guoqing Ye, Zhicen Lou, APS, 1997, 32(4), 282-285.
[8] Tongmei Li, Jingguang Yu, APS, 1998, 33(8), 591-596.
[9] Yun Ling, Yalin Zhang, Shaoqing Cai, Junhua Zheng, Zhongguo Yaowu Huaxue Zazhi, 1998, 8(1),46-47.
[10] Xiaojie Tong, Jinyun Zhou, Qicheng Fang, ZYZ, 1993, 28(3), 133-135.
[11] Jinping Liu, Guangxuan Wu, Yongmao Zhang, ZYZ, 1993, 28(5), 277-279.
[12] Heng Zhao, Baozhen Wang, Bingru Ma, Jinyan Sun, ZYZ, 1994, 29(9), 523-524.
[13] Liping Zhang, Changqi Hu, ZYZ, 1994, 29(10), 600-601.
[14] Mingyu Gui, Honggui Zhang, Yongri Jin, Guangxuan Wu, Wanru Peng, ZYZ, 1997, 32(4), 204-206.
[15] Yinjuan Bai, Yu Li, Yanping Shi, Youhua Hu, ZYZ, 1997, 32(8), 462-465.
[16] Hongzheng Fu, Zhicen Lou, Shaoqing Cai, Xujia Hu, Zengwei Zhang, ZYZ, 1998, 33(3), 140-142.
[17] Yansheng Zhou, Muyun Ni, CCMM, 1994, 19(3), 162-163.
[18] Lizhen Xu, Xiaojiang Yang, Bin Lin, CCMM, 1994, 19(11), 675-676.
[19] Enjuan Zhang, Qinshu Kang, Zhao Zhang, CCMM, 1993, 18(1), 37-38.
[20] Miaohua Chen, Fengshan Liu, Jianping Xu, CCMM, 1993, 18(7), 424-426.
[21] Yuqing Zhao, Songsong Yang, et al., CCMM, 1993, 18(7), 428-429.
[22] Gaoxiong Rao, Yan Wu, Wansheng Dai, CCMM, 1993, 18(12), 736-737.
[23] Guifang Liu, Yuqin Fu, et al., CCMM, 1995, 20(12), 738-740.
[24] Gaoxiong Rao, Wansheng Dai, et al., CCMM, 1995, 20(12), 740-742.
[25] Shihai Gu, Dan Zhang, et al., CCMM, 1997, 22(3), 169-170.
[26] Song Wei, Hong Liang, et al., CCMM, 1997, 22(5), 293-295.
[27] Wei Song, Jihua Liu, Rongluan Jin, CCMM, 1997, 22(6), 359-360.
[28] Lei Tian, Lizhen Xu, Shilin Yang, CCMM, 1997, 22(12), 743-745.
[29] Peiyu Liang, Qi Zhou, Faxing Zhou, CCMM, 1998, 23(1), 39-40.
[30] Liping Xu, Jiansheng Liu, et al., CCMM, 1998, 23(5), 293-295.
[31] Liping Xu, Jiansheng Liu, et al., CCMM, 1998, 23(9), 552-553.
[32] Xudong Xu, Yumei Yang, et al., CCMM, 1998, 23(12), 733-734.
[33] Xiulian Jin, Qingrong Zhang, CCMM, 1994, 19(11), 695-697.
[34] Muyun Ni, Baolin Bian, CCMM, 1989, 14(7), 41-43.
[35] Wenji Sun, Jinfang Sneng, Brief Handbook of Natural Active Compounds, Medicinal Science and Technology Press of China, Beijing, 1998 (in Chinese).
[36] Chinese Materia Medica Editing Committee of the National Chinese Medicine, Pharmacology Bureau, Chinese Materia Medica (ZHONG HUA BEN CAO), Shanghai Science and Technology Press, Shanghai, 1999, Vols. 1-30 (in Chinese).
[37] Zhaohui Xu, Songsong Yang, Junshan Yang, CTHC, 1999, 30(4),244-246.