中醫藥瀏覽 TCM Profile
首頁 > 中醫藥瀏覽 > 補虛藥 > 補血藥 > 三七

重新搜尋
藥材 Compound  
2,6-Ditertbutyl-4methyl phenol
2,8-Dimethyl-5-acetyl-bicyclo[5,3,0] decadiene-1,8
20(S)-Ginsenoside-Rh1
Acetophenone
alpha,alpha-Dimethylbenzene methanol
alpha-Guaiene
alpha-Guriunene
alpha-Muurolene
beta-Sitosterol
Cyclododecanone
Cyperene
Daucosterol
delta-Guaiene
Diisocapryl phthalate
Diterbutyl phthalate
Ethylpalmitate
Ginsenoside-Rb1
Ginsenoside-Rc
Ginsenoside-Rh1
L-alpha-Amino-beta-oxalylaminopropionic acid
n-Pentadecane
Panaxytriol
Sanchinoside B1
Stigmasterol
TOP
參考文獻
[1] Jian Yin, Ligong Guo, Modern Study of Chinese Drugs, Clinical Applications(7), Xueyuan Press, Beijing, 1993 (in Chinese).
[2] Yubin Ji (Chief Editor), Pharmacological Action, Application of Available Composition of Traditional Chinese Medicine, Heilongjiang Science and Technology Press, Heiiongjiang, 1995 (in Chinese).
[3] Jiangsu New Medical College, Chinese Medicine Dictionary, Shanghai Science and Technology Press, Shanghai, 1979 (in Chinese).
[4] Junxian Wei, Liangan Wang, Hua Du, Rui Li, APS, 1985, 20(4), 288-293.
[5] Suixu Xu, Yngjie Chen, Zhongjun Cai, Xinsheng Yao, APS, 1987, 22(10), 750-755.
[6] Daqi Wang, Juan Fan, Baoshu Feng, Shurong Li, Xibin Wang, Congren Yang, Jun Zhou, APS, 1989, 24(8), 593-599.
[7] Qi Chang, Dihua Chen, Jianyong Si, Liangang Shen, Zhaoyi Zhu, APS, 1995, 30(7), 506-512.
[8] Shilong Mao, Shixuan Liao, Jiuhong Wu, Huaqing Liang, Haisheng Chen, Cankun Zhang, APS, 1996,31(1),118-121.
[9] Ying Gu, Zhongda Huang, Yonghe Liu, APS, 1997, 32(1), 59-61.
[10] Dean Guo, Zhenggao Zhang, Guoqing Ye, Zhicen Lou, APS, 1997, 32(4), 282-285.
[11] Yun Ling, Yalin Zhang, Shaoqing Cai, Junhua Zheng, Zhongguo Yaowu Huaxue Zazhi, 1998, 8(1),46-47.
[12] Xiaojie Tong, Jinyun Zhou, Qicheng Fang, ZYZ, 1993, 28(3), 133-135.
[13] Jinping Liu, Guangxuan Wu, Yongmao Zhang, ZYZ, 1993, 28(5), 277-279.
[14] Heng Zhao, Baozhen Wang, Bingru Ma, Jinyan Sun, ZYZ, 1994, 29(9), 523-524.
[15] Liping Zhang, Changqi Hu, ZYZ, 1994, 29(10), 600-601.
[16] Mingyu Gui, Honggui Zhang, Yongri Jin, Guangxuan Wu, Wanru Peng, ZYZ, 1997, 32(4), 204-206.
[17] Yinjuan Bai, Yu Li, Yanping Shi, Youhua Hu, ZYZ, 1997, 32(8), 462-465.
[18] Yansheng Zhou, Muyun Ni, CCMM, 1994, 19(3), 162-163.
[19] Shilan Feng, Lan He, et al., CCMM, 1994, 19(10), 611-612.
[20] Enjuan Zhang, Qinshu Kang, Zhao Zhang, CCMM, 1993, 18(1), 37-38.
[21] Guifang Liu, Yuqin Fu, et al., CCMM, 1995, 20(12), 738-740.
[22] Shihai Gu, Dan Zhang, et al., CCMM, 1997, 22(3), 169-170.
[23] Song Wei, Hong Liang, et al., CCMM, 1997, 22(5), 293-295.
[24] Wei Song, Jihua Liu, Rongluan Jin, CCMM, 1997, 22(6), 359-360.
[25] Lei Tian, Lizhen Xu, Shilin Yang, CCMM, 1997, 22(12), 743-745.
[26] Peiyu Liang, Qi Zhou, Faxing Zhou, CCMM, 1998, 23(1), 39-40.
[27] Yu Zhou, Fengrui Song, Shuying Liu, CCMM, 1998, 23(9), 551-552.
[28] Liping Xu, Jiansheng Liu, et al., CCMM, 1998, 23(9), 552-553.
[29] Xudong Xu, Yumei Yang, et al., CCMM, 1998, 23(12), 733-734.
[30] Xifeng Huang, CCMM, 1997, 22(4),247-249.
[31] Wenji Sun, Jinfang Sneng, Brief Handbook of Natural Active Compounds, Medicinal Science and Technology Press of China, Beijing, 1998 (in Chinese).
[32] Chinese Materia Medica Editing Committee of the National Chinese Medicine, Pharmacology Bureau, Chinese Materia Medica (ZHONG HUA BEN CAO), Shanghai Science and Technology Press, Shanghai, 1999, Vols. 1-30 (in Chinese).
[33] Jiuhong Wu, Shixuan Liao, Shilong Mao, Yanghua Yi, Takeya K, Zhongwu Su, Chuanqing Lan, APS, 1999, 34(9), 682-685.
[34] Huifang Chen, Yonghua Ma, Xuewei Bian, Lexicon of Active Componentsinin Plants, Medicinal Science and Technology Press of China, Beijing, 2001, Vol. 1 (in Chinese).