中醫藥瀏覽 TCM Profile
首頁 > 中醫藥瀏覽 > 未分類 > 未分類 > 尖葉清風藤

重新搜尋
藥材 Compound  
Sabialactone
Sabianone
TOP
參考文獻
[1] Guangyi Liang, Kongyun Wu, Rensheng Xu, Deyuan Chen, Zhuying He, APS, 1995, 30(5), 367-371.
[2] Dean Guo, Zhenggao Zhang, Guoqing Ye, Zhicen Lou, APS, 1997, 32(4), 282-285.
[3] Hong Liang, Yuying Zhao, Haiyun Qiu, Ji Huang, Ruyi Zhang, APS, 1998, 33(1), 37-41.
[4] Hong Liang, Yuying Chao, Yanjing Bai, Ruyi Zhang, Guangzhong Tu, APS, 1998, 33(4), 282-285.
[5] Dean Guo, et al., APS, 1997, 32 (4), 282.
[6] Guangyi Liang, et al., APS, 1995, 30 (5), 367.
[7] Hong Liang, et al., APS, 1998, 33 (1), 37.
[8] Hong Liang, et al., APS, 1998, 33 (4), 282.